Fără categorieȘtiri

Subvenția de 500 euro/ha. Cererile – la APIA până pe 14 decembrie, plățile până la 31 dcembrie!

Subvenția de  500 euro pentru hectarul de vie a intrat în vigoare de joi, 3 decembrie după ce Ordonanța de Urgență a Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial. Beneficiarii au termen 7 zile lucrătoare să trimită la la  centrele județene ale Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, o cerere însoțită de documentele obligatorii.

Schema de sprijin va fi aplicată la nivel național de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Producătorii de vin vor depune o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat în perioada 4 – 14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Județean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia își au domiciliul respectiv sediul social.

Beneficiarii care solicită ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat la centrele județene ale Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiaruluisau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
b) coordonate bancare/trezorerie.

Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, adică 3 decembrie.

Cererile însoțite de documentele justificative pot fi transmise și prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis, se mai arată în actul normativ.

Cine poate încasa subvenția pe hectarul de vie

Beneficiarii schemei de ajutor sunt producătorii vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari.

Schema nu se aplică beneficiarilor care au obținut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piața internă.

Criterii de eligibilitate la subvenția specială pe  hectarul de vie

Beneficiarii care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafață;
b) să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declarații de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
c) să nu depășească valoarea totală de 100.000 Euro/beneficiar în baza punctului 3.1 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare;
d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare, faliment în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Plățile – până la 31 decembrie 2020

Plata ajutorului de stat se efectuează până la 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500.000 de lei, în baza prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 100.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.